PÅ TVERS AV DET BESTÅENDE

På en liknende måte som arkeologer finner gjenstander i jorda og tolker dem i forhold til det som er funnet tidligere, har Inger funnet ny kunnskap om eksistensen gjennom stadig å stille nye spørsmål rettet mot universell bevissthet.
Hun har også funnet svar ved å oppdage og utforske sine egne cellers evne til bevissthet og hukommelse. Hun har funnet mange logiske svar som vil være nyttig for forskning og vitenskap. Prinsippene som ligger til grunn for akademiet er utviklet fra Ingers erfaringer, filosofiske betraktninger og funn fra da Inger i 2007 oppnådde utvidet bevissthet gjennom selvutviklingsarbeid, og fram til i dag.

Filosofiske betraktninger på veien. Skrevet 2005-2009

YouTube-presentasjoner:

Kan eksistensen ha begynt med ett eneste bevisst-lyspunkt?

Går det an å bevise at bevissthet har opphav i partikler?

Hva er det som får celler til å leve?

Kan det tenkes at smerter i kroppen er forårsaket av innestengte følelser?
 

Selvutvikling
Forelesninger / foredrag / kurs
Grensesprengende foredrag

 

 
Erkjennelsen av at mennesket består av både synlige og usynlige deler, det vil si kropp, tanker og følelser. Dette er et aksiom, det vil si et faktum som ikke kan bevises ved hjelp av tradisjonelle, vitenskaplige metoder, men som er en selvinnlysende sannhet. Det blir oversett av vitenskapen i dag.


Tankene våre er like reelle som stoff eller materien. Trenger vi å bevise at vi har tanker? På samme  måte som mobiltelefoner og TV, er tankene våre reelle fordi de virker.

Følelsene våre er like reelle som materien. Trenger du bevis for at du er sint, lei deg, redd eller full av kjærlighet eller stolthet? Trenger du bevis for at glede gir deg lyst til å gjøre noe?


Å erkjenne følelser, å tilgi seg selv, å tilgi andre, å be om tilgivelse, å bli glad i en selv på tross av det man bærer med seg i sin psyke, samt å gi slipp på følelsesmessig smerte er universelle prinsipper for forløsning som fører til opplysthet når de blir brukt systematisk. Opplysthet er en tillstand der sjelen og sinnet er i direkte kontakt slik at man sterk og klar intuisjon. I realiteten betyr opplysthet at man finner klare svar i sitt indre.


Innsikt i hvordan følelsene påvirker den fysiske kroppen og hvordan kroppens energisystem fungerer.


Filosofiske studier av naturen samt erfaringer gjort gjennom forløsning av fysisk smerte, slår fast at celler har en form for bevissthet som inneholder livsenergien, det vil si framdriften for alt liv.


Grunnleggende studier av partikler gjennom en logisk-filosofisk tilnærming indikerer at  partikler har bevisste egenskaper.

Ordet akademi stammer fra Platons filosofiske skole i antikkens Aten. Det var arenaen for hans studenters diskusjon og læring. Gjennom historien har ordet vært brukt om skoler knyttet til kunst og vitenskap. Når vi tar ordet i bruk her, er det for å markere at vi har startet en egen skole, en tenkning og undervisning omkring eksistensen  som bygger på Inger Susægs mangeårige arbeid. Tanken er at akademiet skal utvikle seg til en lærings- og idearena som kan gi nye impulser til fysikk, kjemi, biologi, medisin samt psykologi og filosofi.

Hva var egentlig den hellige gral?

Hvordan og hvorfor oppsto religionene?

Har handtering av følelser noe med fredsarbeid å gjøre?

Et nytt syn på det gamle Egypt og pyramidene

Tilgivelse er det verden trenger mest av alt

De universelle egenskapene