PÅ TVERS AV DET BESTÅENDE


Hvordan oppsto bevissthet? Hva er bevissthet?

Hva er følelsenes betydning?

Tankene og følelsene våre er like virkelige som materien, men inntil nå har de hatt liten betydning for vitenskapelig forskning. Vitenskapsfolk tar tankene for gitt som selvfølgelige redskaper for livet de lever og arbeidet de gjør.  
Følelser synes å være ignorert i de fleste vitenskapelige miljø. Vi kan ikke ekskludere vår bevissthet, selv om denne viktigste delen av oss oppleves som subjektiv og derfor blir utelatt fra forskning. Jeg har funnet at følelsene er en svært viktig del av mennesket og forbundet med hele kroppen. Følelsene er sjelens språk og menneskets drivkraft.

Innledning

Mennesket består av både synlige og usynlige deler, det vil si kropp, tanker og følelser. Dette er en selvinnlysende sannhet som i stor grad blir oversett av vitenskapen i dag. Man tar sine egne tanker og følelser som en selvfølge som redskaper for ens liv, uten i særlig grad å dvele ved bevissthetens natur og hvordan følelsene påvirker sinnet og kroppen.

 Det er ikke mulig å frambringe bevis i ifølge tradisjonell, vitenskapelig forskning på det jeg har funnet gjennom arbeidet mitt om forbindelsen mellom kroppen og bevisstheten siden 2003. Det er likevel fullt mulig å se viktigheten av arbeidet mitt gjennom logisk-filosofisk resonnement. For å forstå hva arbeidet mitt innebærer, er det nødvendig å sette til side gammel oppfatning og å være åpen for en helt ny måte å forske på. 

Resultatet av mange års utforsking viser at negative følelser som stammer fra smertefulle minner, former negative, begrensende tanker som hindrer oss i å tro på oss selv og hindrer oss i å se hva som er mulig. Dette betyr at slike følelser, i stor grad, hindrer oss i å strekke oss lenger enn den nåværende forståelsen. Å arbeide aktivt for å fjerne slike følelser, gir ikke bare innsikt i ens egen psyke. Det gir kunnskap om psykologi generelt og en utvidet horisont i forhold til alt i eksistensen.

Jeg representerer en måte å tenke på som beveger seg bortenfor det nåværende paradigme. De fleste mennesker begrenser sin tenkning fordi alle har erfart situasjoner som fikk dem til å føle sorg, føle at de ikke var bra nok, føle dårlig samvittighet,  føle skam, skuffelse, frykt, sinne, bitterhet, ensomhet og andre negative følelser. De aller fleste mennesker undertrykker følelsene sine. De undertrykte følelsene fra tidligere situasjoner i livet (og tidligere liv) er repetert i underbevisstheten og blir hindringer for sinnet. De farger personligheten.

Jeg har mange ganger hørt utsagnet: "Det er noe vi aldri vil finne svar på." Noen mennesker kan tenke sånn fordi de ikke vet hvordan man kan forflytte tanken bortenfor den nåværende oppfatningen om eksistensen. Jeg tror, at så lenge menneskene lar seg være begrenset av sin fysiske oppfatning, av hva de kan se, høre og måle, vil vitenskapen være begrenset til nettopp det. Jeg mener det har ledet verden til en materialistisk måte å leve på.

Selv-utvikling

Grunnen til at jeg er i stand til å hevde ganske kontroversielle synspunkter om eksistensen, er et langvarig  selv-utviklingsarbeid på dypt nivå av meg selv. I løpet av årene 2003-04 utviklet jeg en metode som var basert på behovet for å akseptere seg selv. Jeg hadde oppdaget at det var et viktig psykologisk behov hos mange mennesker, inkludert meg selv: Å akseptere seg selv slik en er.

Da jeg begynte å arbeide med å akseptere meg selv, oppdaget jeg ganske snart at jeg både måtte akseptere de vonde følelsene og andre negative sider av meg selv som jeg hadde strevd med å forholde meg til. De var hindringer som lå i veien, som hindret meg i å akseptere og være glad i meg selv som den jeg er. Dette var utgangspunktet for en lang utforskningsreise tilbake til episoder gjennom hele livet mitt helt siden jeg ble født og til og med fra tidligere liv. Hovedfokuset var å akseptere, til og med vonde følelser som hadde vært undertrykt.

 Ved å si høyt til meg selv at jeg aksepterte følelsen av ikke å være bra nok, av å føle meg såret og forlatt fra situasjoner i barndommen o.l. utløste jeg et flom av tårer som hadde lagt gjemt inni meg.  Stor innsikt om meg selv fulgte. Ved å arbeide grundig med tilgivelse av meg selv, for å ha hatt andre følelser enn bare positive, vokste jeg sakte inn i en helt ny innsikt om min egen psyke. Jeg arbeidet ikke bare med å tilgi meg selv, selvfølgelig, jeg tilga andre som hadde forårsaket vonde følelser i meg og ba om tilgivelse for ting jeg hadde gjort feil.
Måten å jobbe på ble utviklet til en metode som alle kan bruke. Den er beskrevet i boka "Livsenergien og cellenes hemmelighet". Den inneholder mange av de innsikter jeg fikk ved å bruke metoden. Den fungerer også som en handbok i hvordan man bruker metoden. I boka foreslår jeg å bruke ordene "Jeg erkjenner at jeg føler" i stedet for å akseptere ens følelser. Boka inneholder også eksempler fra andre menneskers selv-utviklingsarbeid. I en periode guidet jeg og holdt kurs for folk som var interessert i metoden, så jeg har erfaring fra å være en som betrakter også. Folk kan bare lære metoden ved selv å finne et minne / traume i seg selv og jobbe seg gjennom det på et dypt nivå, slik at de får aha-opplevelser og den emosjonelle forløsning som da finner sted.

Etter å ha arbeidet med meg selv i 3 år på full tid, oppnådde jeg utvidet bevissthet i  februar 2007. I tradisjonelle religiøse skrifter er det kalt opplysthet. Siden da har jeg arbeidet med eksistensielle tema. Gjennom disse årene har jeg utviklet økende evne til å kommunisere med intelligenser i de høyeste dimensjoner av eksistensen, ikke bare ved å motta kanaliserte budskap, slik jeg fikk til å begynne med, med ved å ha samtaler med flere av mestrene, til og med med dem du kan betrakte som aspekter av "Gud".

Har lyspartikler bevisste egenskaper?

Min teori er at bevissthet har sin rot i partiklenes bevisste egenskaper. Det er faktisk mulig å frambringe bevis på partiklenes bevisste egenskaper, basert på atomteorien. I løpet av disse årene, etter å ha oppnådd utvidet bevissthet, har jeg beveget meg bortenfor fysikernes måte å tenke på fordi jeg stiller en annen type spørsmål og er åpen for nye svar. Denne måten å tenke på er ikke mer komplisert! Heller det motsatte. Jeg opplever at vi trenger å være mer barnlige og enkle i vår tenkning, for å finne sanne svar!

Når vi studerer hva elektroner er i stand til å gjøre ifølge atomteorien, finner vi veldig interessante ting. Jeg har gjort det ved å bruke min dramakompetanse, som er min yrkeskunnskap. Når du forestiller deg at du er et elektron, kan du erfare hvilke egenskaper du trenger. Samle en gruppe mennesker og prøv! Jeg har skrevet to essays om dette. Du kan finne dem her og her.

Du kan også finne resonnementet om partiklenes bevisste egenskaper på denne YouTube presentasjonen

Bevis for tilstedeværelse av høyere bevissthet i Universet?

Å vise partiklenes bevisste egenskaper på denne måten er en ny tilnærming til eksistensen. Min påstand er at det representerer en bro mellom vitenskap og religion. En måte å tenke på som viser at den fysiske virkeligheten har sitt opphav i bevissthet. Det vil si, høyere bevissthet. Jeg er sikker på at en Høyere Intelligens, for veldig lenge siden, programmerte partiklene til å spinne som atomer. Den må også ha programmert alle molekylene, det vil si, de kompliserte molekylære forbindelsene og reaksjonene som skjer mellom dem. Min påstand er at en intelligent skapning begynte med å skape solenes gasser ved å få partikler til å spinne som gass-atomer. Dette er beskrevet i "Fabelen om opprinnelsen"

Kommunikasjonen jeg har med Intelligensene i den høyeste dimensjonen bekrefter dette og har ledet meg til å hevde en annen påstand som går mot fysikernes teori om opprinnelsen. Det jeg har funnet er basert både på det jeg har funnet i Bibelen og det jeg har lest om "The big bang", slik det er forklart av fysikerne. Jeg ville trolig ikke ha kommet til denne konklusjonen om det ikke var for det jeg hadde lest om ""The big bang".

Mesteparten av min teori har imidlertid vokst fram gjennom erfaringer og kommunikasjon med intelligensene i den høyeste dimensjon. Denne teorien innebærer at det eksisterte en kompakt lysmasse i begynnelsen av eksistensen.  Bevissthet må ha eksistert som Ett punkt av bevissthet, som "sinnet" til den kompakte lysmassen. Det bevisste punktet fikk lysmassen til å bli lyspartikler så store som det selv ved sin tankeintensjon. Du kan forestille deg den store lysmassen som punktets "kropp". Det var EN organisme og alle partiklene tilsammen var, i begynnelsen av eksistensen, samme type partikler; de var lyspartikler. 

"The big bang" er av fysikerne beskrevet som en eksplosjon, og de har kalkulert at Kosmos fremdeles ekspanderer gjennom å studere observasjoner gjort gjennom teleskop. Målinger og matematiske beregninger som har vært gjort på grunnlag av observasjoner, har konkludert med teorien om en stor eksplosjon. Min påstand er at solene og galaksene ble programmert til å være i eksistens lenge etter den egentlige ekspansjonen. Det må ha vært en utvidelse fra en kompakt lysmasse til lyspartikler, gjort ved en tankeintensjon. En skapende tanke. Skapende tanker er redskapene til intelligensene i de høyeste dimensjonene. Tankekraft /tankeenergi er den sterkste energi som finns, men vitenskapen har ikke oppdaget det enda. Vi som bor på Jorda i dag har i liten grad opplevd at ting er skapt med tankekraft. Religiøse skrifter beskriver mange hendelser der mirakler har skjedd. Er det sannsynlig å tro at vitenskapen, slik den har utviklet seg, basert på observasjoner og målinger, kan ha fjernet menneskene fra å forstå hva mirakler er?   

På den måten som er beskrevet i denne teorien, ble noen av egenskapene til det Ene punktet av bevissthet som var sentrum i lysmassen, til egenskaper i alle partiklene i eksistensen. I essayet "En fabel om opprinnelsen" foreslår jeg hvordan bevissthet oppsto. - At en gruppe på fem partikler som hadde visshet om å være noen, ble et vesen i begynnelsen av eksistensen. Partiklene som hadde vært nært det Ene Bevissthetspunktet, hadde høyere utviklede egenskaper enn partiklene i periferien av lysmassen (Kosmos), så de ble mestre og del av "Gud" da den Ene bestemte seg for å skape andre vesen enn det selv.

Det er et viktig oppdagelse som må føyes til i dette bildet av min teori. Partiklenes evne til å kommunisere.  Jeg mener det er fordi partiklene faktisk en gang var en sammenhengende organisme, at de har evnen til å kommunisere med hverandre. Men etter at de ble programmerte til å være protoner, nøytroner og elektroner i solers gasser, tilhører de soler hvor de vet hvordan de utfører sollyset. Soler er forskjellige fra hverandre og partikler må ha en absolutt evne til å huske. I solsystemer hvor det er utviklet mer enn sollys, som for eks. planeter, måner og til og med skapninger, er partiklene i stand til å utgjøre de atomene og energiene som eksisterer i deres solsystem. Dette er informasjon jeg har mottatt fra intelligensesene i den høyeste dimensjonen.   Det er imidlerrtid sånn, at partikkelkommunikasjon er funnet av fysikerne og  beskrevet i kvantefysikken. Jeg har funnet et stort antall fenomen som understreker betydningen av partiklenes evne til å kommunisere, blant dem, alle funksjonene i menneskekroppen.

For å gi en konklusjon. Min påstand er at vitenskapen trenger en ny måte å tenke på for å finne sanne svar om eksistensen, en tenkning som inkludrerer bevissthet og følelser, en tenkning som tar en ikke-fysisk vinkel.

Fabelen om opprinnelsen er også presentert med denne YouTube presentasjonen 

https://youtu.be/dGbHYU_72ic

*      Inger Susæg  2021 All rights reserved.