PÅ TVERS AV DET BESTÅENDE


Finnes det mørk materie eller er mørke bare fravær av lys? 

Ideen til denne artikkelen fikk jeg da jeg leste en artikkel om hvordan mange fysikere arbeider etter en teori som antar at det i verdensrommet finnes mørk materie som utgjør ca 5/6 av den samlede materie i Kosmos. De har ikke funnet hva den består av, men mener at den må inneholde gravitasjonskraft som gjør at galaksene holdes sammen. De mener at det mørket som befinner seg mellom solsystemene må bestå av noe, som de enda ikke har funnet hva er. Noen mener det må bestå av en slags partikler som oppfører seg annerledes enn de partikler som pr i dag er kjent for fysikerne. Jeg er helt uenig.

Jeg arbeider etter en helt annen tilnærming til partikler enn det fysikerne gjør. Min teori er helt annerledes og bygger på logisk resonnement (med utgangspunkt i det fysikerne har funnet om atomer) så vel som intuisjon som er utviklet gjennom mange år. Jeg mener det finnes mørke partikler, ja, men ikke mørk materie. Det som fysikerne mener må være mørk materie, mener jeg er tomrom. (På engelsk void). Jeg mener det er fravær av lyspartikler, fordi jeg har funnet at egenlig er alle partikler lyspartikler, selv de som danner de aller tyngste metallene.

Partklene som jeg mener er mørke finnes i blant oss og har hatt ganske stor negativ innflytelse på menneskelig liv, både fysisk og følelsesmessig. Jeg har et håp om å nå fram med dette, ikke bare for at fysikerne skal få kjennskap til arbeidet mitt, men også biologer, kjemikere og medisinere. 

Jeg mener at i begynnelsen av eksistensen var alle partikler av samme karakter, de var lyspartikler. Det som kjennetegner en lyspartikkel er at den spinner mot venstre om sin egen akse. Mange vil nok hevde at partikler ikke har akse og det stemmer i forhold til mange av de oppgaver som partikler har, men når en partikkel er fri og ikke bundet til andre partikler gjennom atomære strukturer, spinner den mot venstre eller mot klokka. Disse partiklene, mener jeg utgjør det lyset som omgir oss (sollyset).  Fysikerne vil kunne påvise at frie lyspartikler spinner mot venstre om sin egen akse. Det som kjennetegner de mørke partiklene er at de ikke har spunnet til venstre slik at de har gjenvunnet sitt lys.  De er en sort "frie" partikler som en gang kom utenfra og som ikke utfører de oppgavene som vår sols partikler er i stand til.  På grunn av dette har de blitt "mørkepartikler". Min erfaring viser at de deltar ikke i å utgjøre levende organismer, slik vitenskapen har funnet at livet fungerer.

Ut fra min overbevisning om at partikler har evner som kan betegnes som bevisste, mener jeg også at partiklene har evne til å spinne på mange forskjellige måter. Altså, en og samme partikkel kan spinne på mange forskjellige måter eller utgjøre forskjellige "roller" i atomstrukturer. Jeg mener at de forskjellige typebetegnelsene som fysikerne opererer med, er partiklenes forskjellige spinnemåter.

De frie lyspartiklene som har opprinnelse i sola har viktige oppgaver som opprettholdere av livet på jorda. De blir tatt opp direkte av plantene gjennom fotosyntesen slik at de bidrar til at plantene vokser. De utgjør energien som gjør at plantene lever. Samtidig bidrar de til å utgjøre plantene. Når plantene visner, går disse partiklene tilbake til lyset der de spinner mot venstre for å gjenvinne sitt lys, det hvite sollyset. Kanskje den neste oppgaven de kan ha er å fornye huden din? Huden vår blir også direkte påvirket av sollyset. Den fornyes, gamle hudceller dør og "friske" lyspartikler tas inn fra sollyset og "slitne" lyspartikler frigjøres for å spinne mot venstre og fornye seg selv.

De mørke partiklene som jeg nevnte ovenfor, er synlige på noen få områder i Kosmos. De utgjør de svarte hull. Det jeg intuitivt vet, er at de svarte hullene har vært soler. De har oppstått fordi de lyspartikler som tilhørte dem på et tidspunkt for millioner av år siden begynte å spinne bare mot høyre. Det førte til en større og større ubalanse  Det fikk solene deres etter hvert til å miste lyset og bli til det motsatte av lys, det vil si mørke. I en sol må det kontinuerlig være kjemiske prosesser som frigir nøytrale lyspartikler og samtidig binder andre gjennom kjemiske prosesser. På den måten er solas energi tilnærmet konstant. Det at sola består av gasser som brenner under svært høye temperaturer og frigir lyspartikler som spinner mot venstre, slik sola gjør. Når de frigis går de over fra å spinne som atom-mønstre til å spinne som frie partikler. 

Dette er en grunnene til at de mørke partiklene som befinner seg her rundt jorda, ikke funnet har tilbake til sine soler. Det er nemlig slik at partikler vet hvor de kommer fra og returnerer til sin sol når de har vært langt borte fra den. Når vi ser ei stjerne i det fjerne, er det lysimpulser fra den stjerna som treffer våre øyne. Partiklene som gir oss de impulsene, blir trukket tilbake til sin egen sol. De har ikke evne til å utgjøre livet her.

Vår sols partikler har deltatt i å danne det fysiske livet her på planeten i millioner av år. De kjenner oppgavene. De danser livets dans kontinuerlig. Partikler som kommer utenfra har ikke samme evner. De mørke partiklene som bare spinner mot høyre kan i særdeleshet ikke danne liv. Når de kommer inn i kroppene våre, dannes det sykdom og intoleranser, i noen tilfeller dødelige sykdommer som kreft. Min erfaring er at de er trukket mot lys og prøver å hente lys fra det som lyser. Derfor kan de ble trukket mot nervene i kroppen. Jeg tror forskerne er i stand til å oppdage deres nærvær i mennesker som har nervesykdommer slik som Parkinson's sykdom.

Det som kjennetegner fysisk liv er jo det at materie kan vokse og utvikle seg. Det finnes "noe" som partiklene her på jorda kan, som partikler fra andre soler ikke kan. Det er en form for energi som har evne til å utvikle og få til å vokse den materie av molekylære forbindelser som kroppen vår består av. Denne energien, mener jeg, blir også dannet av partikler, lyspartikler som ikke er synlig for våre fysiske øyne. Den kan ikke bevises på vanlig naturvitenskapelig måte, men eksistensen av den kan påvises gjennom logisk resonnement. 

Jeg mener det er rom for annerledes partikkelspinn innenfor det molekylære tomrommet som avstanden mellom atomkjernene og elektronene utgjør. Det må finnes partikler som opererer i det samme rommet som de fysiske cellene, men som spinner på en annen måte enn det som naturvitenskapen har funnet til nå ved bare å studere det som fysisk kan ses og måles. Vi vet om oss selv som mennesker at vi vokser og utvikler oss, vi tenker, sanser og føler.  Dette mener jeg er vitenskapens store utfordring; å tilnærme seg den usynlige energien som utgjør liv. Fysikken slår fast at partiklene er ørende små og at materien i stor grad består av tomrom. De mener det er partiklenes spinn og atomer natur som gjør at vi oppfatter fysiske gjenstander. 

Det som fysikerne mener er mørk materie, mener jeg er tomrom. Det er fravær av lyspartikler. Lyspartiklene forholder seg i hovedsak til sin sol og de planetene som kretser rundt. Det er mye fysikerne enda ikke har funnet ut om partiklers natur. Grunnene til det kan være flere. En av dem er at det kanskje har blitt trukket noen gale konklusjoner som mye av tenkningen hviler på fordi fysikerne ikke har innsett at partikler har bevisste egenskaper? En enkel måte å finne det ut på, er å tenke seg at man er et elektron som sammen med andre elektroner og partikler skal danne et bestemt atom. Hvilke egenskaper må du ha da?

Skrevet 18.04.2016

*      Inger Susæg All rights reserved.